Sogn og Fjordane – eit born av opplysningstida!

Sogn og Fjordane feira i 2013 sitt 250-årsjubileum. På mange vis var det eit vellukka jubileum, som makta å setje fokus på mange av dei kvalitetane som ligg i fylket. Samstundes kan jubileet kritiserast for at ein har vore mest opptatt av å syne fram eigenarten, heller enn likskap med andre deler av landet og … Hald fram med å lese Sogn og Fjordane – eit born av opplysningstida!